Printer Friendly Version Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године) @ 30 April 2018 05:20 PM

За подношење захтева по члану 23. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије, потребна су следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених по месту рођења, не старији од годину дана и копија извода (добија се искључиво у матичној канцеларији у месту рођења, не признају се изводи из посебних књига)

2. Извод из матичне књиге венчаних , не старији од годину дана и копија извода (добија се у матичној канцеларији у месту закључења брака). За брачне другове потребно је доставити два оригинала и две фотокопије извода)

3. Уверење о држављанству неке од држава насталих на територији СФРЈ, не старије од годину дана и копија уверења

4. Две копије личног документа са фотографијом (копије документа се не оверавају)

За пријем захтева по овом правном основу, потребно је да подносилац захтева попуни образац број 6. захтева за пријем у држављанство Републике Србије и потпише изјаву да Републику Србију сматра својом државом (формулари се добијају у Генералном конзулату).